De jeugdgezondheidszorg (jgz) is er om de groei en ontwikkeling van kinderen te volgen. Als ouder kunt u er terecht met al uw vragen over de gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van uw kind.

U krijgt te maken met de jeugdgezondheidszorg in de vorm van het consultatiebureau. Later zien medewerkers van de GGD uw kind op school.

Het consultatiebureau van Zuidzorg (0-4 jaar)

Heb je een baby, dreumes of peuter dan bezoek je regelmatig het consultatiebureau. Op het consultatiebureau werken verpleegkundigen jeugdgezondheidszorg en jeugdartsen. Zij volgen de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van je kind. Ook kun je er terecht voor informatie en advies en kun je je kind laten inenten volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Het welzijn van jouw kind staat voorop!

In Nuenen is er een consultatiebureau in de Kloosterstraat van de Zuidzorg. Voor meer informatie zie de website van Zuidzorg.

Adres en contact

 • Kloosterstraat 15
 • 5671BG Nuenen
 • inloopspreekuur op dinsdag van 9.00-10.00 uur
 • e-mail jeugdgezondheidszorg: vragen-nuenen@zuidzorg.nl

Op school

Vanaf de 4e verjaardag van uw kind verlopen de contacten met de jgz vooral via de school van uw kind. Er zijn 2 meet- en weegmomenten op school (rond de 5 en rond de 10 jaar). U krijgt hierover vooraf bericht.

De jeugdgezondheidszorg houdt vaak ook spreekuren op scholen. U kunt er binnenlopen met uw vraag.

Zorg voor jeugd en privacy

Privacybeleid

Stichting ZuidZorg heeft het recht om gegevens van haar medewerkers en cliënten te verwerken. Dit doet zij op grondslag van de overeenkomst die gesloten is tussen de betrokkene en Stichting ZuidZorg. Dit kan zowel terugslaan op de zorgovereenkomst met een cliënt als op de arbeidsovereenkomst met een medewerker.

Stichting ZuidZorg verwerkt deze gegevens onder verantwoordelijkheid van haar Raad van Bestuur. Tevens heeft Stichting ZuidZorg een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, welke toezicht houdt op de gegevensverwerkingen die gedaan worden. Deze functionaris is bereikbaar via het mailadres FG@zuidzorg.nl voor vragen en eventuele klachten.

ZuidZorg beperkt de gegevensverwerking tot deze gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Dat betekent dat de volgende categorieën persoonsgegevens verwerkt worden:

 • NAW gegevens
 • Identificerende gegevens, waaronder geboortedatum
 • Contactgegevens
 • (contact-) Gegevens van ouders/verzorgers
 • BSN nummer
 • Verzekeringsgegevens
 • Medische gegevens

Stichting ZuidZorg verwerkt deze gegevens op grondslag van een algemeen belang. U heeft wel het recht om er voor te kiezen geen gebruik te maken van de aangeboden zorg. Dit registreren wij in ons systeem, waar zowel u als de huisarts een afschrift van ontvangt. ZuidZorg staat er voor in dat de gegevens niet zomaar met derden gedeeld worden. Voorafgaand wordt altijd toestemming gevraagd aan de betrokkene voor de gegevensuitwisseling, tenzij hier wettelijke gronden voor zijn. Daarbij kunt u denken het uitwisselen van gegevens met gemeenten en verzekeraars ten behoeve van facturatie. Hier valt ook de zorgplicht van onze medewerkers onder. In de uitzonderlijke gevallen dat de professionele inschatting van onze medewerkers is dat het vragen van toestemming mogelijk ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid van u, uw kind of de zorgverlener, zal er geen toestemming gevraagd worden. Hiermee voldoen wij aan de zorgplicht, zoals deze mede beschreven is in de beroepscode van de V&VN en/of de KNMG. Uw gegevens worden verwerkt in het kader van de zorgverlening. Dit betekent dat de gegevens niet voor andere doeleinden ingezet zullen worden. Mocht dat ter sprake komen, wordt er altijd vooraf toestemming gevraagd.

Uw gegevens worden in principe binnen de EER verwerkt. Binnen de EER geldt dezelfde privacy regelgeving, waardoor uw privacy gewaarborgd is. In het geval dat de gegevens buiten de EER verwerkt worden, draagt ZuidZorg er zorg voor dat de verwerkende partij voldoet aan de Europese standaarden. Dit wordt gedaan middels de clausules passend bij het Privacy shield en het opstellen van een verwerkingsovereenkomst onder Nederlands recht.

De gegevens worden bij ZuidZorg 15 jaar bewaard na afronden van de zorg, conform de bewaartermijnen die opgenomen zijn in de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Na deze termijn worden de gegevens vernietigd. Dit gebeurt eenmaal per jaar.

Wanneer uw kind de leeftijd van 4 jaar bereikt, zal het dossier met uw toestemming overgedragen worden naar de GGD Brabant Zuid-Oost.

Tot slot attendeert ZuidZorg u op de rechten die u als betrokkene heeft met betrekking tot uw eigen gegevens. U heeft het recht om het dossier in te zien, hier een kopie van te ontvangen en om feitelijke onjuistheden aan te laten passen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van de gegevens. Eerder gegeven toestemming kan ook altijd weer ingetrokken worden. Een formeel verzoek hiervoor kunt u indienen bij de secretariaat van de Jeugdgezondheidszorg via secretariaatjgz@zuidzorg.nl.

Mocht u het niet eens zijn met de verwerking van de gegevens of bezwaar willen maken, kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming. Mocht u er op deze manier niet uitkomen, bestaat er ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Organisaties

Consultatiebureau

Neo Consultatiebureau

 06-41 12 89 01 neo-verloskunde.nlKloosterstraat 155671BGNuenen

Vergelijk hulpaanbod