Hulp zoeken

Hulp zoeken in uw omgeving: van vrijwilligers of van vrienden, bekenden of buurtgenoten.

Vrijwilliger nodig

Een vrijwilliger kunt u vinden via de vrijwilligerscentrale in uw gemeente of via internet.

Durf te vragen

Tips en informatie voor mensen die het lastig vinden om hulp te vragen aan mensen uit hun omgeving.

ShareCare mantelzorg-app

ShareCare is een gebruiksvriendelijk hulpmiddel om via internet mensen bij elkaar te brengen die hulp nodig hebben of juist aan willen bieden.

Vergelijk hulpaanbod