Met een testament legt u vast wie uw erfgenamen zijn en welk deel van uw geld en bezittingen zij krijgen na uw overlijden. Voor het maken van een testament moet u naar de notaris.

Redenen voor een testament

Een testament kan om verschillende redenen handig zijn. Misschien wilt u graag vastleggen wie uw geld erft, of u wilt vastleggen wie er voor uw kinderen zorgt, als u er niet meer bent.

Wanneer u door een notaris een testament laat opstellen, kunt u heel precies aangeven wie uw bezittingen erft. Is er geen testament na uw overlijden, dan wordt de erfenis verdeeld volgens de regels van het erfrecht. Meer over deze regels kunt u lezen op notaris.nl.

Advies inwinnen

Het is verstandig eerst informatie te verzamelen, voordat u een testament gaat opstellen. Een notaris kan u uitleg en advies geven.

Bedenk ook dat uw erfgenamen na uw overlijden belasting moeten betalen over de erfenis. U kunt tijdens uw leven belastingvrij schenkingen doen, zodat u de erfenis verkleint. Dit heeft voordelen voor de belasting. Uw notaris kan u hier meer over vertellen.

Inhoud testament

Dit kunt u regelen met een testament:

  • U kunt anderen dan uw directe familieleden tot erfgenaam benoemen.
  • U kunt afwijken van de regels van het erfrecht. Bijvoorbeeld een erfgenaam meer laten erven dan hij of zij volgens het erfrecht zou erven.
  • U kunt voor elke erfgenaam bepalen welk gedeelte van uw nalatenschap zij krijgen.
  • U kunt één erfgenaam het vruchtgebruik geven over uw woning. Deze erfgenaam mag de woning gebruiken zonder dat de woning zijn eigendom is. De andere erfgenamen zijn dan eigenaar, maar mogen de woning niet gebruiken of verkopen.
  • U kunt een geldbedrag of een bepaald kostbaar voorwerp nalaten aan een specifieke erfgenaam. Dit heet een legaat.
  • U kunt bepalen dat een deel van de erfenis naar een instelling gaat, bijvoorbeeld een goed doel. Het goede doel betaalt geen erfbelasting over dit deel.
  • U kunt vastleggen dat erfgenamen minder of helemaal niet erven. Wel heeft u dan te maken met het wettelijk erfdeel, dat bepaalt dat kinderen die onterfd zijn in het testament wel hun legitieme portie (het wettelijk erfdeel) kunnen opeisen.
  • U kunt een erfgenaam 'vrij van recht' of 'netto' laten erven. Dan hoeft deze erfgenaam geen erfbelasting te betalen. Die wordt dan betaald uit het restant van de erfenis.
  • U heeft de mogelijkheid een executeur te benoemen. Een executeur is iemand die de uitvoering van uw testament op zich neemt na uw overlijden. Dit kan iedereen zijn. Bijvoorbeeld een familielid of goede vriend, maar ook een notaris.
  • Ouders kunnen vastleggen wie de voogd wordt van hun minderjarige kinderen. Een voogd is iemand die minderjarige kinderen verzorgt en opvoedt, als beide ouders zijn overleden.

Een bewindvoerder benoemen

Bent u van mening dat uw erfgenamen (nog) niet de verantwoordelijkheid kunnen dragen van een geërfd vermogen? Dan kunt u een bewind instellen.

Dat wil zeggen dat u in het testament iemand tot bewindvoerder benoemt. Deze persoon beheert dan de erfenis. Bijvoorbeeld tot de erfgenamen een bepaalde leeftijd hebben bereikt of voor een vastgestelde periode.

Voorwaarden

Een testament moet u laten opstellen door de notaris. U moet hiervoor 16 jaar of ouder en wilsbekwaam zijn. Wilsbekwaam zijn betekent dat u begrijpt wat de gevolgen zijn van uw testament.

Een codicil maken

Een codicil is een verklaring waarmee u kunt vastleggen door wie en hoe u uw uitvaart geregeld wilt hebben. En welke meubels, sieraden en kleren u aan wie wilt schenken na uw dood. U hoeft voor een codicil niet naar de notaris.

Op een codicil zet u uw handtekening en de datum van ondertekening. Een codicil moet u met de hand schrijven. Alleen spullen die bij uw inboedel horen, kunt u toewijzen via een codicil. U kunt er dus niet in vastleggen wat er met uw geld, auto of huis gebeurt na uw overlijden. Dat kan alleen met een testament via de notaris.

Vergelijk hulpaanbod