De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in onze samenleving. Ook als u een beperking heeft.

De gemeente Nuenen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Het CMD voert deze wettelijke taken uit.

Zelfstandig blijven

Veel mensen vinden het prettig om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Vaak is dit mogelijk met kleine hulpmiddelen in huis of wat ondersteuning. Dat kan ook hulp zijn van buren, vrienden of familie. Of van een vrijwilliger.

Wanneer iemand een melding doet voor ondersteuning vanuit de Wmo, gaat de gemeente Nuenen hier dan ook vanuit. Als diegene het probleem zelf niet kan oplossen met behulp van zijn of haar omgeving, dan kan de gemeente meedenken over een oplossing of eventueel ondersteuning regelen.

Ondersteuning vanuit de Wmo

Het doel van ondersteuning uit de Wmo is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven wonen. En dat u kunt meedoen aan de samenleving. Mogelijke ondersteuning uit de Wmo:

Melding voor Wmo-ondersteuning

Heeft u behoefte aan ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met het CMD. Dit heet ook wel 'melding doen'.

Als u melding doet bij het CMD van onze gemeente zal een medewerker van het CMD contact met u opnemen om het probleem met u te bespreken. Zo mogelijk krijgt u direct een antwoord op uw vraag of een geschikte oplossing.

Bij ingewikkelder vragen, of wanneer er meer ondersteuning nodig is, wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Dit is het keukentafelgesprek. U bespreekt met de medewerker van het CMD wat uw problemen zijn en wat u zelf nog kunt. En wat u nog kunt met hulp van andere mensen. Er wordt gekeken of er een algemene voorziening is waarmee u geholpen bent. Dit is vaak een makkelijk toegankelijke oplossing waar u tijdelijk gebruik van maakt. Als het nodig is, regelt het CMD voor u een persoonlijke oplossing vanuit de Wmo: een maatwerkvoorziening.

Meer informatie vindt u in de teksten over het keukentafelgesprek.

Hulp en advies

Komt u er alleen niet helemaal uit, dan kunt u altijd iemand vragen om mee te kijken. U mag iemand meenemen naar het gesprek. Weet u zo gauw niemand, dan kunt u een cliëntondersteuner vragen. Deze hulpverlener denkt met u mee en helpt u om zaken te regelen bij de gemeente. De hulp is gratis. Meer over cliëntondersteuning.

Maatwerkvoorziening: zorg in natura of pgb

Is er een langdurige oplossing nodig die speciaal op u is afgestemd? Dat heet een ‘maatwerkvoorziening’. Bijvoorbeeld een scootmobiel of individuele begeleiding.

Bij een maatwerkvoorziening kunt u kiezen voor:

  • Zorg in natura: u krijgt zorg of ondersteuning van een zorgaanbieder waar uw gemeente een contract mee heeft.
  • Persoonsgebonden budget (pgb): een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf hulp kunt inkopen, bij een hulpverlener die u zelf uitkiest. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Uitgebreide uitleg vindt u op de pagina over het pgb.

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u voor uw voorziening uit de Wmo een eigen bijdrage moet betalen. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage. Meer informatie over de eigen bijdrage.

Adviesraad Sociaal Domein (ASD)

Elke gemeente is verplicht om een Wmo-adviesraad te hebben. De gemeente Nuenen heeft de Adviesraad Sociaal Domein (ASD).

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

Een gemeente heeft vele verantwoordelijkheden op het terrein van het sociale domein. Denk daarbij bijvoorbeeld aan taken op het gebied van (jeugd)zorg, werk en inkomen, wonen en welzijn. Om integrale en evenwichtige ontwikkeling van gemeentelijk beleid binnen het sociale domein te bevorderen, heeft de gemeente de ASD ingesteld.

De ASD adviseert het college van burgemeester en wethouders door gevraagd en ongevraagd advies te geven over de ontwikkelingen en het gemeentelijk beleid binnen het sociale domein. De leden van de Adviesraad vergaderen iedere maand.

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein

Leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn inwoners van de gemeente Nuenen c.a. die nadenken over wat in onze gemeente goed gaat en hoe dat goede te behouden, over wat beter moet of kan, en hoe dat te bereiken en daaruit conclusies trekken voor adviezen. Zij zijn benoemd op basis van hun persoonlijke kwaliteiten en doen hun hun werk in vrijheid en ongebondenheid.

Contactgegevens

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Nuenen.

Vragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via het CMD.

Vragen over Wmo-ondersteuning kunt u ook stellen aan de landelijke hulplijn Het Nationale Zorgnummer.

Weet u niet welk loket er verantwoordelijk is voor uw zorg? Wordt u steeds doorverwezen? Neem dan contact op met het Juiste Loket.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod